Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

Halk Fırkası’nın Kuruluş Sürecinde Lozan Barış Konferansı ve Türk Basınındaki Akisleri (Şubat-Mart 1923)

1.

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Erzurum, Türkiye

Atatürk Dergisi 2023; 12: 10-18
DOI: 10.5152/JA.2023.23061
Anahtar Kelimeler : Basın, halk fırkası, kuruluş süreci, lozan
Okunma: 924 İndirilme: 249 Online Yayın Tarihi: 01 Haziran 2023

Halk Fırkası’nın kuruluş sürecinde Lozan Barış Konferansı’nın kesintiye uğraması siyasi düzlemde beklenmedik bir gelişmeydi. Çünkü barışın gerçekleşmemesi Türkiye’de siyasi istikrarın kurula- maması anlamına geliyordu. Barışın akabinde Mustafa Kemal Paşa tarafından kurulması planla- nan yeni fırka tamamen halkçı bir nitelik taşıyacaktı. Bu süreçte basında önemli değerlendirmeler yapıldı. Bunlar barış konferansı ve yeni fırka ile ilgiliydi. Barış sürecinde halkın ve aydınların deste- ğini almak ve fırka için uygun zihinsel zeminin oluşmasını sağlamak da temel amaçtı. Diğer taraf- tan basının siyasi alandaki yönlendirici etkisi de göz ardı edilemezdi. Bu çalışmada Halk Fırkası’nın kuruluş sürecinde yaşanan siyasi gelişmeler ile ilgili dönemin bası- nında çıkan köşe yazıları, konu ile ilgili gazete haber ve demeçleri Şubat-Mart 1923 tarihleri dik- kate alınarak irdelenecektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak bilimsel bir metin oluşturulması için “doküman incelemesi” tekniği uygulandı. Materyaller tarih biliminin gerektirdiği metoda uygun ve bilimsel ilkelerin ışığı altında değerlendirilerek incelendi.

Atıf: Koçak, D., & Keskin, A. (2023). Halk Fırkası’nın kuruluş sürecinde Lozan Barış Konferansı ve Türk B-basınındaki akisleri (Şubat-Mart 1923). Atatürk Dergisi, 12(1), 10-18.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549